Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služby Portmonka 

Obsah

 

Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služby Portmonka

Registrovaní uživatelé služby

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Právní základ zpracování

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Zrušení služby

Neregistrovaní uživatelé služby

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Naše služby a děti

Souhlas

Právo na námitku

Automatizované rozhodování

Aktualizace údajů

Rizika a doporučené postupy

Poučení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679:

Jak nás můžete kontaktovat?

Obecné podmínky aplikace Portmonka pro uživatele

Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služby Portmonka

 

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, a.s. pokud se jedná o uživatele aplikace Portmonka. Aplikace Portmonka je dostupná pro iOS a Android. Aplikaci si můžete nainstalovat do svých mobilních zařízení. Údaje zadané v rámci aplikace jsou pak přenášeny na naše servery, kde je ukládáme.

Aplikace Portmonka slouží primárně ke správě Vašich věrnostních či slevových karet a k získávání věrnostních kuponů od jednotlivých společností – partnerů aplikace.

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351 (dále jen „MAFRA).

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se budeme řídit zejména Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“).

Registrovaní uživatelé služby

Tato část poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o registrované uživatele aplikace Portmonka.

 

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme? 

 

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Údaje získané v rámci aplikace Portmonka jsou využívány k těmto účelům:

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

 

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu (např. Vámi dobrovolně zadané údaje), máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání aplikace Portmonka, oprávněné zájmy MAFRA (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek a aplikace, analýze Vašich preferencí, zlepšování obsahu našich stránek, aplikace a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na provozu aplikace a dokládání našich plnění provozovatelům jednotlivých karet) a dále plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.) ).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas, např. u některých vedlejších funkčností.

Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

 

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli aplikace Portmonka, budou získány primárně od Vás a budou obvykle obsahovat jako povinné údaje Váš e-mail, heslo (v tzv. hashované podobě tak, aby nebylo jednoduše čitelné) a pohlaví. Nepovinné údaje jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo. Dále budeme zpracovávat další informace a dokumenty zadané Vámi do Vašeho profilu, jako je specifikace Vámi užívaných slevových karet a prokliky na zobrazené věrnostní kupony apod.

Vedle toho  budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste se registrovali (obvykle uložením informací o způsobu a době registrace, vč. např. Vaší IP adresy a unikátního ID aplikace, ze které jste zaklikli příslušné políčko) a kdy jste registraci zrušili.

Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci Vašeho účtu. V této souvislosti o Vás budeme shromažďovat s tím související informace, například adresu IP a unikátního ID aplikace, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám a provedené změny.

Pokud Vám budeme nuceni zrušit Vaši registraci, např. po porušení podmínek služby, uložíme si Vaše základní údaje a důvod zrušení služby po přiměřenou dobu.

Aplikace dále umožňuje zasílat uživatelům věrnostní kupony klientů aplikace. Věrnostní kupony mohou být cíleny podle informací, které máme k dispozici, tedy typicky pohlaví, věk (pokud jsou vyplněny), bydliště a podle zájmů určovaných podle sekcí, v nichž jsou zařazeny jednotlivé karty.

U věrnostních kuponů (většinou se týkají konkrétního výrobku, případně jsou ve formě slevy na kategorii výrobků) máme k dispozici údaj o tom, že byl aktivován, ale tento údaj nejsme schopní spojit s nákupem (nevíme, zda bylo na základě kuponu nakoupeno zboží či služba).

Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby.

V rámci našich služeb jsou také užívány tzv. cookies (na webových stránkách). Obecná pravidla pro jejich užití naleznete zde.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

 

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále 6 měsíců po jejím zrušení, po tuto dobu lze tedy účet reaktivovat.

Po uplynutí 6 měsíců jsou obvykle ukládány po dobu cca 4 let (odvozenou zejména od doby, kdy by bylo možné proti naší společnosti vznášet právní nároky) pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a bezpečnostní logy aktivity v rámci účtu.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete zde.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Zrušení služby

 

Užívání naší aplikace Portmonka můžete kdykoliv ukončit odinstalováním příslušné aplikace. Pokud chcete uplatnit svoje práva ohledně údajů, které máme uloženy v našem rozhraní, kontaktujte prosím administrátora služby. Odinstalováním aplikace přestaneme Vaše data užívat k původním účelům. Upozorňujeme, že jak je uvedeno výše, i po odinstalování aplikace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu s naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů a účetnictví.

Odškrtnutím políčka „Přeji si dostávat obchodní nabídky“ můžete vyjádřit nesouhlas s tím, abychom Vám zasílali newslettery.

Neregistrovaní uživatelé služby

Tato část poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o uživatele aplikace Portmonka, kteří neprovedli registraci a pouze si vygenerovali přístup v rámci aplikace Portmonka.

V případě neregistrovaných uživatelů budeme zpracovávat pouze údaje, které si do aplikace uložíte. V ostatním platí obdobně výše uvedené poučení pro registrované uživatele.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní..

MAFRA může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

Aplikace umožňuje, aby jejím prostřednictvím partneři aplikace získali registraci uživatelů do svých věrnostních systémů. V takovém případě vyplní uživatel údaje požadované partnerem (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, datum narození a případně jedna další položka), které jsou následně předány partnerovi. Partner tyto údaje dále zpracovává jako samostatný správce.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete MAFRA dobrovolně (pokud se však chcete do naší služby registrovat, resp. si vygenerovat profil, vyžadujeme některé údaje jako povinné, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno si v aplikaci Portmonka vygenerovat registrovaný profil). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti v odůvodněných případech  zvlášť informováni.

Naše služby a děti

Nařízení případně české právní předpisy jej adaptující omezují v některých případech zpracování údajů v souvislosti s webovými službami, pokud by je měly využívat děti mladší 15 let. Zároveň stanoví vyšší práva na výmaz údajů těm uživatelům, kteří do služby zadávali údaje v době, kdy jim nebylo ještě 18 let.

Naše aplikace Portmonka není přímo určena pro použití osobám mladším 15 let. Ne vždy jsme však schopni poznat, že se do naší služby registruje dítě mladší 15 let. Proto apelujeme na rodiče, aby nás v případě, kdy budou mít podezření, že jejich dítě užívá naši službu a nebudou s tím souhlasit, kontaktovali.

V rámci registrace si vyhrazujeme právo přímo vyžadovat, aby registrující se osoba uvedla, zda je starší či mladší 15 let proto, abychom mohli prověřit, zda není k její registraci nutný souhlas jejího rodiče či jiného zákonného zástupce.

Pokud se přesto budete registrovat do naší služby jako osoba, která je mladší 18 let, upozorňujeme Vás, že máte zvýšené právo požadovat výmaz všech o Vás zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem věku. Vašemu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat buď přímo v rozhraní služby či na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: osobni.udaje@mafra.cz či info@mojeportmonka.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat. Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání newsletterů) a cílených nabídek podle Vašich údajů, je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále takové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení (EU) 2016/679. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do naší služby z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení operátorem.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

    Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.

    Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště  pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte. Upozorňujeme, že naše aplikace Portmonka není určena osobám mladším 15 let.

    Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem MAFRA. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.

    Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.

    Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete zde.

    Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.

    Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Poučení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679:

 

Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,

e) získat osobní údaje, které se jí týkají a

(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo

(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost  není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že MAFRA zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat?

 

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

MAFRA, a.s.

Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00

e-mail: osobni.udaje@mafra.cz, info@mojeportmonka.cz

tel.: 225061234 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)

ID datové schránky: tu3cfw9 

Obecné podmínky aplikace Portmonka pro uživatele

 

Vyplněním údajů do formulářů potvrzujete, že jsou pravdivé.

Uživatel bere na vědomí, že MAFRA, a.s. (dále také jen „poskytovatel“) není povinna uzavřít smlouvu o poskytování služeb aplikace Portmonky (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

Poskytovatel může tyto podmínky jednostranně změnit (a to např. v případě změny právních předpisů, změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli, změny výkladu právních předpisů, změn technických parametrů internetu, změn v odvětví srovnatelných služeb, změny služby apod.). Změna podmínek bude uživateli oznámena v rámci uživatelského rozhraní nebo jiným vhodným způsobem. Změnu podmínek může uživatel odmítnout a využívání služby v takovém případě kdykoliv ukončit zrušením registrace.

Poskytování služby není garantováno. Službu nemusí MAFRA, a.s. poskytovat či ji může kdykoliv omezit či její poskytování zcela ukončit a to i jen pro jednotlivé uživatele. Omezení poskytování služby bude provedeno zejména v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob.

Veškerá doporučení a informace zobrazované v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná.

Uživatel bere na vědomí, že MAFRA, a.s. nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

Uživatel není oprávněn bez povolení poskytovatele užívat službu k podnikatelským účelům. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing apod.). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.

Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je služba provozována ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytování služby. Uživatel zejména nesmí server, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

Uživatel bere na vědomí, že MAFRA, a.s. nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

MAFRA, a.s. je oprávněna (avšak nikoliv povinna) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy MAFRA, a.s., je MAFRA, a.s. oprávněna tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a ukončit poskytování takové služby příslušnému uživateli. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči MAFRA uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je MAFRA, a.s. oprávněna neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

Smluvní vztahy mezi MAFRA, a.s. a uživateli se řídí českým právem.

Služba je poskytována uživatelům bezúplatně, není-li výslovně stanoveno jinak.

MAFRA je oprávněna k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.